tokyo: the next day
tokyo // omotesanto: demo
tokyo // takeshi dori
tokyo // takeshi dori
tokyo // takeshi dori
tokyo // takeshi dori
tokyo // metro
tokyo // akihabara
tokyo // akihabara